OFFICE OF THE COLLECTOR, RATNAGIRI
DISTRICT COLLECTORATE - INTRANET [intraDC]
Skip Navigation Links
LIST OF POSSIBLE DUPLICABILITY

Select Collectorate Branch :
 
Note : The below list shows POSSIBLE DUPLICABILITY, refined on DATE value. You are requested to check for duplicability and
if found must be informed to NIC for deletion with due recommendation of HOD.
  
  • A total of 227 Possible duplicates found
» Possible Duplicability
GR/CRSO SubjectFile Issue Auth.File DatedFile No.File Subject
CRTAHFinance Dept.03-06-1964TRA-1164/94/I/Vशासकीय कर्मचा-यांच्‍या रजा प्रवास सवलतीबाबत
CRTAHFinance Dept.03-06-1964TRA-1164/94/II/V DATE- 3/6/1964शासकीय कर्मचा-यांच्‍या रजा प्रवास सवलतीबाबत
GRTARFinance Dept.16-07-1966TRA-1064/1046 IXVIIIसेवानिवृत्‍ती नंतर सरकारी कर्मचारी यांना प्रवास भत्‍ता अनुशय
GRTARFinance Dept.16-07-1966टीआरए-1064/1046/अठराशासकीय कर्मचारी यांना सेवानिवृत्‍तीनंतर मिळणारा प्रवास भत्‍ता
GRHRAFinance Dept.15-03-1980cpa/1480/cr/333/acr-5भाडेरहीत निवासस्‍थानाऐवजी घरभाडे भत्‍ता मंजूर करणे
GRHRAFinance Dept.15-03-1980cpa/1480/cr/333/acr-5भाडेरहीत निवासस्‍थनाऐवजी घरभाडे भ्‍ात्‍ता मजूर करणेबाबत
GRSPCGeneral Administration Dept.19-07-1980pay/1279/cr/604/acr-3अखिल भारतीय सेवा व राज्‍य सेवेमधील अधिका-यांना मुंबई नागरी सेवा नियम 609 खाली मिळणारे अधिकत्‍म वेतन/विशेष वेतन त्‍यासंबधीची स्‍पष्‍टीकरणे
GRSPCGeneral Administration Dept.19-07-1980pay/1279/cr/604/acr/3अखिल भारतीय सेवा व राज्‍य सेवेमधील अधिका-यांना मुंबई नागरी सेवा नियम 609 खाली मिळणारे अधिकत्‍म वेतन/विशेष वेतन त्‍यासंबधीची स्‍पष्‍टीकरणे
GROTBFinance Dept.26-04-1982जीसीएस- 1380/सीआर-1111/एसईआर-9शासकीय वाहन चालकांना देण्‍यात येणा-या अ‍तीकालीक भत्‍यात वाढ
GRGISFinance Dept.26-04-1982DOI/2081/4701/ADM-5राज्‍य शास‍कीय कर्मचा-यांना गटविमा योजना 1982 सूरू करणे
GRGISFinance Dept.26-04-1982Gr.No. DOI/2081/4701/ADM-5राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांना गटविमा योजना सुरू करणेबाबत 1982
CRGISFinance Dept.30-04-1982Cr.No. TRW / 1381/1867/ADM-9राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांना गटविमा योजना सुरू करणेबाबतची कार्यपध्‍दती 1982
CRGISFinance Dept.30-04-1982Cr. TRW/1381/867/ADM-9राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांची गटविमा योजना 1982 लेखांकन पध्‍दती
CRGISFinance Dept.21-09-1982Cr.No. TRW/1381/867/ADM-9राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांना गटविमा योजना 1982 लेखांकन पध्‍दती
CRGISFinance Dept.21-09-1982Cr.No.TRW-1381/867/ADM-91982 राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांची गटविमा योजनेबाबत
GRGISFinance Dept.01-02-1983Cr.No.DoI/2081/cr-336/82/ADM-5राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांची गटविमा योजना 1982 ची सुधारणा योजनाखाली नामनिर्देशन पत्र देण्‍यासंबधी सूधारीत तरतूद
GRGISFinance Dept.01-02-1983Gr. No. DOI/2081/CR-336/82/ADM-5राज्‍य शासकिय कर्मचा-याचा गटविमा योजना 1982 चा सुधारणा या योजनेखाली नामनिर्देशन पत्र देणेसंबधिची तरतूद
GRHRAFinance Dept.20-12-19841484/CR/1576/SR 5 घरभाडे भत्‍ता व स्‍थानीक पूरक भत्‍ता देण्‍यासाठी महागाई भत्‍त्‍याच्‍या विवक्षित भाग वेतनामध्‍ये समाविष्‍ट करणे
GRHRAFinance Dept.20-12-1984Gr CPA-1484/cr-1576/ser-5घरभाडे भत्‍ता व स्‍थानिक पूरक भत्‍ता देण्‍यासाठी महागाई भत्‍त्‍याच्‍या विवक्षित भाग वेतनामध्‍ये समाविष्‍ट करणे
GRBNNGeneral Administration Dept.11-02-1986भनिनि-1085-प्र-10/86/तेरा-अ सर्वसाधारण/अंशदायी भविष्‍य नि.नि. वर्गणीदाराचे सेवा 10 वर्षे पूर्ण झाल्‍यानंतर घर,प्‍लॅ‍ट बांधणे,घेणे इ. बाबत अनुमती देण्‍यासाठी
CRBNNGeneral Administration Dept.11-02-1986भनिनि-1085-प्र-48-तेरा-अभनिनि अग्रिम व नापरतावा रक्‍कम काढण्‍यास मंजुरी देण्‍याचे सुधारीत नमुने
CRPENFinance Dept.28-02-1986 सेनिवे 1085 सीआर 1060 ब सेवा 4निवृत्‍तीवेतन परिगणना पत्रक तयार करणे
GRGISFinance Dept.28-02-1986Gr.No. GIS-1183/cr-66/84/Gov-5राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांची गटविमा योजना 1982 सुधारणा करण्‍याबाबत
GRPENFinance Dept.28-02-1986 सेनिवे1085सीआर 1860ब सेवा 4अस्‍थायी शासकीय कर्मचा-यास निवृत्‍तीवेतन विषयक लाभ देणे
GRSPCGeneral Administration Dept.30-07-1986 क्र अेआय एस 3075 532 IX 30/7/1986महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या सेवा संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिका-यांच्‍या पदाचा संलग्‍न असलेल्‍या विशेष वेतन
CRPENIndustries/Energy/Labour30-07-1986सेनिवे1085 2037 क 85 सेवा 4 दि 30 7 1986नि.वे.करिता धरावयाच्‍या एकूण अर्हताकारी सेवेशी प्रत्‍यक्षपणे संबंधीत घटना सेवा पुस्‍तकात सुस्‍पष्‍ट निर्दशित करणे
CRPENFinance Dept.01-08-1986 सेनिवे 1085/ 2037/ ई /85/ सेवा /4 1/8/1986से.नि.होणा-या शासकीय कर्मचा-याचे बाबतीत ना मागणी प्रमाणपत्र देणे
CRSPCGeneral Administration Dept.01-08-1986 संकर्ण1085 745 29 दि 1 8 1986काटकसरीचे उपाय विमान प्रवासावरील निर्बध
CRPENFinance Dept.05-10-1987वेआशी/1087/426/सेवा-10 4थ्‍या केद्रीय वेतन आयोगाच्‍या शिफारशीकरीता केंद्र सरकारच्‍या निर्णयाचा स्‍वीकार व 1/1/1986 पूर्वीच्‍या राज्‍य शासकिय नि.वे.धारकाच्‍या नि.वे.संरचनेचे सुसुत्रीकरण
GRHRAFinance Dept.05-10-1987घभाअ/1086/1219/सेवा 5 घरभाडे भत्‍ता अनूज्ञेय असलेल्‍या शहरांच्‍या /गावांच्‍या यादीत सुधारणा
GRPENFinance Dept.13-06-198810861950पूर्वी सेवाप्रविष्‍ट झालेल्‍या नि.वे.धारकाच्‍या नि.वे.तून उपदानाची निवृत्‍तीवेतन सममूल्‍य रक्‍कम वजा न करण्‍याबाबत
CRHRAFinance Dept.13-06-1988शुध्‍दीपत्र /क्र/घभाभ/1088/ 550/सेवा-5 राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांना व इतरांना सुधारीत दराने स्‍थानिक पूरक भत्‍ता व घरभाडे भत्‍ता देणेबाबत
CRLGSGeneral Administration Dept.11-07-1988भाप्रसे 2187 4029 9भारतीय प्रशासनिक सेवेतील अधिका-यांना रजेतील प्रवास सवलत
CRTAHGeneral Administration Dept.11-07-1988भाप्रसे-2187/4029/9भारतीय प्रशा‍सनिक सेवेतील अधिका-यांना रजेतील प्रवास सवलत
CRFIARevenue & Forest Dept.27-09-1988अलेप/1088/ नोंदवहया/प्रक्रं 3751/पीएसी-1अंतर्गत लेखा परीक्षणाचे अनुषंगाने विशीष्‍टबाबीसाठी नोंदवहयाठेवण्‍याबाबत
CRMARFinance Dept.27-09-1988no-7(4)-EV/88केंद्रसारकारी कर्मचा-यांच्‍या गटविमा योजना 1980 गटविमायोजनेचे अज्ञान पालन कर्त्‍यांना प्रदान करताना अज्ञान मुलाचे आई हे पालक व मुसलमान महिलेची मुलगी या बाबी विचारात घ्‍याव्‍यात
CRFIARevenue & Forest Dept.07-10-1988विनीप/1088/प्रक्रं 3851/पीयसी-1अनाधिकृत अकृषीक वापराच्‍या प्रकरणांची आकारणी अंतर्गत लेखापरिक्षा पथकाने तपासण्‍याबाबत
GRPENFinance Dept.07-10-1988सेनिवे 1087 811 सेवा 4महागाई भत्‍याचा काही भाग से.नि. लाभासाठी वेतन म्‍हणून गणण्‍याबाबत
GRGFPFinance Dept.26-10-1988बोनस- 1188/1144/सेवा-9सन 1987-88 वर्षासाठी राज्‍य शासकीय कर्मचारी आणि इतर यांना तदर्थ बोनस देण्‍याबाबत
CRPENFinance Dept.26-10-1988क्र वेपुर 1288 512 सेवा 10शासकीय कर्मचा-याचे निवृत्‍तीवेतन मृत्‍यु नि.से.उपदान/ नि.वे.अंशराशीकरण, वेतनश्रेणीच्‍यासुधारणेमुळे
GRLSAGeneral Administration Dept.07-12-1988एसटीके/1088 /सीआर/5/16-अ10 फेब्रुवारी 1988 रोजी एक दिवसांच्‍या लाक्षणीक संपात भाग घेउन अनुपस्‍थीत राहिलेल्‍या शासकीय कर्मचा-याबाबत
GRMARGeneral Administration Dept.07-12-1988क्रं अभासे 3088/1626 /नउसुधारीत वेतन श्रेणीत सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवेततील अ‍धीका-यांना चौथा वेतन आयोगाच्‍या सुधारणा प्रस्‍तावीत केलेल्‍या भारतीय प्रशासन सेवा/ भारतीय पोलीस सेवा वेतन नियम विकल्‍प बाबत
CRMARGeneral Administration Dept.07-12-1988क्रं अभासेञ3088/ 3334/नउक्रेंदशासनाच्‍या प्रशासकीय सेवेमध्‍ये भारतीय प्रशासन सेवा व भारतीय पोलीस सेवा वेतन नियम सुधारणा वेतन निच्‍छीती आणी नेमणूक पदोन्‍नती तालुका स्‍तरावर 1/1/1986
GRMARGeneral Administration Dept.01-02-1989भाप्रसे 3086/3060/ नउमहाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या सेवा संवर्गातील भारतीय प्रशासनिक सेवेतील अधीका-यांच्‍या पदाला संलग्‍न असलेल्‍या वीशेष वेतनात दि 1 सप्‍टेंबर 1988 पासून वाढ करणेबाबत
GRSPCGeneral Administration Dept.01-02-1989क्र भाप्रसे 3086 3060 नऊमहाराष्‍ट्र राज्‍यांच्‍या सेवा संवर्गातील भारतीय प्रशासकिय सेवेतील अधिका-यांच्‍या पदाचा संलग्‍न असलेल्‍या विशेष वेतनात दि 1-9-1988 पासून
CRLGSGeneral Administration Dept.27-02-1989भाप्रसे 1388 1902 नऊअधिसूचना
CRLGSGeneral Administration Dept.27-02-1989भाप्रसे 2588 3318 नऊअधिसूचना
GRRAVFinance Dept.18-10-1989टिआरडब्‍लू/1381/प्रक्रं-365/89/कोषागार-4राज्‍यपत्रित अधिका-यांचे वेतन आहरण करण्‍याच्‍या पध्‍दतीत सुधारणा
GRRAVFinance Dept.18-10-1989टिआरडब्‍लू/1381/प्रक्रं-365/89/कोषागार-4राज्‍यपत्रित अधिका-यांचे वेतन आहरण करण्‍याच्‍या पध्‍दतीत सुधारणा
CRRAVPlanning Dept.07-11-1989पीएवाय/2689/125/आस्‍था-6राज्‍यपत्रित अधिका-यांचे वेतन आहरण करण्‍याच्‍या पध्‍दतीत सुधारणा
CRRAVRural Development Water Conservation07-11-1989संकीर्ण/1189/प्रक्रं-908/89-01राज्‍यपत्रित अधिका-यांचे वेतन आहरण करण्‍याच्‍या पध्‍दतीत सुधारणा
CRPENFinance Dept.27-12-19891089पूर्वी से.नि.झालेल्‍या किंवा मृत्‍यु पावलेल्‍या किवा कु.नि.वे योजना 1964 अन्‍यथा लागू न होणा-या शासकीय कर्मचा-याच्‍या कुटुबियाना कु.नि.वे देणे
CRMARGeneral Administration Dept.27-12-1989IAS-2689/1966/IXकेंद्रशासकीय अधीकारी यांचे गटविमा योजना 1980
CRMARGeneral Administration Dept.08-01-1990अभासे1286- 1775- नऊसुचना
GRGISFinance Dept.08-01-1990Gr Gis-1089/cr-664/89/insuranceराज्‍य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 वर्गणीच्‍या दरात वाढ करणेबाबत
GRHRAFinance Dept.05-02-1990Gr HRA-1090/cr-10/seva-5राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांना व इतरांना सुधारीत दराने घरभाडे भत्‍ता देणेबाबत
GRPENFinance Dept.05-02-1990संकीर्ण-1089 प्रक्रं-262-कोष-4जादा निवृत्‍ती वेतन धारकाकडून शासनाला येणे असलेल्‍या रक्‍कमांची वसूली तसेच निवृत्‍ती वेतन धारकांना चुकीने जादा निवृती वेतन रक्‍कम प्रदान करण्‍यात आलेली रक्‍कम वसूली करणे बाबत
CRPENFinance Dept.09-02-1990सेनिवे-1089-420-सेवा-420 वर्षाच्‍या अर्हताकारी सेवेनंतर स्‍वेच्‍छा निवृत्‍तीसाठी मान्‍य युद्ध सेवा सैनिक सेवा विचारात घेण्‍याबाबत
CRBNNFinance Dept.09-02-1990भनिनि-1090-प्रक्र-27-90-कोषा-4भनिनि अनुसूच्‍या तयार करण्‍याबाबत
GRBNNGeneral Administration Dept.12-09-1990भनिनि-1089-प्रक्र-60-90-13-अभनिनि वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्‍न विमायोजनेमध्‍ये सुधारणा
GRFGFGeneral Administration Dept.12-09-1990क्र.भनिनि 1089/प्र.क.60/90/13-अभविष्‍य निर्वाह नि धीच्‍या वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्‍न विमा योजनेमध्‍ये सुधारणा
CRPENGeneral Administration Dept.11-06-1991भनिनि-1089/प्रक्रं-199/89/13-अभविष्‍य निर्वाह नधितील रक्‍कम अंतीमतहा प्रदान करण्‍यासाठी करावयाच्‍या कर्जाबाबतची कार्यपध्‍दती गटाळ रकमेमुळे व अर्जातील त्रुटीमुळे होणारा विलंब टाळण्‍याबाबत
CRBNNGeneral Administration Dept.11-06-1991भनिनि-1089-प्रक्र-199-89-13-अभनिनि रक्‍कम अंतीमतः प्रदान करण्‍यासाठी करावयाच्‍या अर्जाबाबतची कार्यपध्‍दती - भनिनि गहाळ रकमेमुळे व अर्जातील त्रुटीमूळे होणारा विलंब टाळण्‍यासाठी
GRPENFinance Dept.02-07-1991कुनिवे- 1090/254/सेवा-4सेवानिवृत्‍ती पुर्वी-सेवेत असताना मृत्‍यू होण्‍यापुर्वी उघडकीस आलेली विकलांगतेची अट काढून टाकणेबाबत मनोविकृत्‍ती दृष्‍टया पांगळेपणा/पिकलांगता असलेल्‍या शासकीय कर्मचा-याच्‍या मुलांना संपुर्ण हयातभर कुटुंब निवृत्‍तीवेतन देण्‍याबाबत
GRPENFinance Dept.02-07-1991PEN-1090/254/SER-4मनोविकृत्‍ती दृष्‍टया पांगळेपणा/पिकलांगता असलेल्‍या शासकीय कर्मचा-याच्‍या मुलांना संपुर्ण हयातभर कुटुंब निवृत्‍तीवेतन देण्‍याबाबत
GRBNNGeneral Administration Dept.28-07-1992GPF-- 1092-CR-8-92-13 Aभनिनि नियम 13(4)मध्‍ये सुधारणा
GRBNNGeneral Administration Dept.28-07-1992भनिनिञ1092-प्रक्र8- 92-तेरा अभविष्‍य निर्वाह नि नियम 13-4 मध्‍ये सुधारणा
GROTBFinance Dept.29-03-1995अकाभ-1394/ प्रक्रं-32/सेवा-9अतिकालीक भत्‍ता बृहन्‍मुंबई जिल्‍हा व तहसिल येथील कार्यालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-याना देण्‍याबाबत
GROTBFinance Dept.29-03-1995अकाभ-9393/ 109/सेवा-9शासकीय वाहन चालकांना देण्‍यात येणा-या अ‍तीकलीक भत्‍यामध्‍ये वाढ
GRCLOFinance Dept.30-11-1995म्अखा-1095-प्रक्र-48-95-विनियमआकस्मिक खर्चाची संक्षिप्‍त देयकावर काढण्‍यात आलेल्‍या रकमांची तपशीलवार देयके सादर करण्‍याबाबत
CRPENFinance Dept.30-11-1995अरजा-2495/39/सेवा-9स्‍वेच्‍छेने/रूग्‍णतेने सेवानिवृत्‍त होणा-या कींवा करण्‍यात येणा-या शासकीय कर्मचा-यांना शिल्‍लक अर्जित रजेचे रोख सममूल्‍य मंजूर करण्‍यासंबधात खुलासा
GRCLOFinance Dept.30-10-1996अग्रिम-1096-प्रक्र-41-96-विनियमशासकीय अधिका-यांना वैय संगणक खरेदी करण्‍यासाठी अ‍ग्रीम मंजूर करणेबाबत
GRPCAFinance Dept.30-10-1996अग्रिम/1094/प्रक्र 41/96/ विनियमशासकीय अधिका-यांना वैयक्तिक संगणक खरेदी करण्‍यासाठी अग्रिम मंजूर करण्‍याबाबत
GRTRBFinance Dept.21-11-1996प्रवास-1096/प्रक्र 175/सेवा-5नागपूर येथे विधिमंडळाच्‍या हिवाळी अधिवेशनाच्‍या कामासाठी जाणा-या कर्मचा-यांना वाढीव दराने दैनिक भत्‍ता देणेबाबत
CRGISFinance Dept.21-11-1996शुध्‍दीपत्रक गवियो 1096/प्रक्र-129/96/शा हमीराज्‍य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 सूधारीत करण्‍याबाबत
CRCOPFinance Dept.27-05-1997सेनिवे/1095/74/सेवा 4निवृत्‍तीवेतनावषियक लाभ प्राधिकृत करण्‍यास होणारा विलंब
CRPENGeneral Administration Dept.27-05-1997सेनिवे-1095/74/सेवा-6निवृत्‍तीवेतन प्रधिकृत करण्‍यास होणा-या विलंब
CRPENGeneral Administration Dept.31-05-1997सेनिवे-1097/27/सेवा-4सेवानिवृत्‍त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्‍तीवेतन विषयक लाभ वेळेवर अदा करण्‍याबाबत
CRCOPFinance Dept.31-05-1997सेनिवे/1097/27/सेवा 4सेवा निवृत्‍ती होणा-या शासकीय कर्मचा-याना नि.वे.वि षयक लाभ वेळेवर अदा करण्‍याबाबत
GRAITFinance Dept.06-02-19991198/31व्‍यवसाय कराची वसूली
CRAITFinance Dept.06-02-1999व्‍यक्रर /1198/ प्रक्र / 31/कराधान -3शारीरीक अपगत्‍व असलेल्‍या व्‍यक्‍तीना व्‍यवसाय करातून सूट देण्‍याबाबत
CRPENFinance Dept.24-03-1999सेनिवे-1099/34/सेवा-4दिनांक 1-1-96 रोजी किंवा त्‍यानंतर सेवानिवृत्‍त झालेल्‍या/होणा-या राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांचे निवृत्तीवेतन वषियक लाभ निश्चित करणेबाबत अंतरीम उपाय योजना
CRREPMinistry of Environment & Forest24-03-1999सेनिवे 1099-34/ सेवा 4दि‍.1-1-96 रोजी किंवा त्‍या नंतर सेवानिवृत्‍त झालेल्‍या होणा-या राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांचे निवृत्‍तीवेतन विषयक लाभ निश्चित करणेबाबत अंतरिम उपाय योजना
CRRCLFinance Dept.24-06-1999खर्चमे-1099/प्रक्रं-47(दोन)/99/लेखापरिक्षाखर्चमेळाचे काम वेळेवर पूर्ण करण्‍याबाबत
CRRCLFinance Dept.24-06-1999खर्चमे-1099/प्रक्रं-47(एक)/99लोकलेखा समितीला स्‍पष्‍टीकरणात्‍मक ज्ञापने विहीत मुदत्‍तीत सादर करणेबाबत
GRGDPFinance Dept.29-07-1999निमवा /1099/130/ सेवा 4निवृत्‍ती वेतनधारकांना महागाई वाढ देणे
GRMEDFinance Dept.29-07-1999एमएजी 1099 प्रक्र 40 आरोग्‍य 3वैद्यकीय खर्चाची प्रति पूर्ती
GRPENFinance Dept.29-07-1999सेनिवे- 1099/239/सेवा-41 जानेवारी 1996 पूर्वीच्‍या निवृत्‍तीवेतन धारकांच्‍या निवृत्‍तीवेन धारकांच्‍या निरवृत्‍तीवेतनात सूधारणा करणेबाबत(बुकलेट)
GRREPMinistry of Environment & Forest29-07-1999सेनिवे 1091 238- सेवा 4महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निवृत्‍तीवेतन) नियम 1982 मध्‍ये फेरबदल करण्‍याबाबत
GRREPFinance Dept.29-07-1999पीईएन 1099/239 एसीआर 41 जानेवारी 1996 पूर्वीच्‍या निवृत्‍तीवेतनधारकांच्‍या निवृत्‍तीवेतनात सुधारणा करण्‍याबाबत
GRMEDHealth Department21-08-1999एमएजी 1099 प्रक्र 237 आरोग्‍य 3 प्रसुतीसाठी झालेल्‍या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्‍याबाबत
GRMEDHealth Department21-08-1999एमएजी 1099 प्रक्र 238 आरोग्‍य 3 परदेशात घेतलेल्‍या वैदयकिय उपचारावर आणि भारतामध्‍ये विशेषतज्ञांकडून घेतलेल्‍या वैदयकिय उपचारावर केलेल्‍या वैदयकिय खर्चाची प्रतिपूर्ती तसेच अग्रीम देण्‍याबाबत मार्गदर्शक तत्‍वे
GRADAFinance Dept.05-11-1999मभवा 1199/प्रक्र 25 सेवा 10 शासकीय व इतर कर्मचा-यांना 1 जुलै 1999 पासून महागाई भत्‍ता वाढ मंजूर करणेबाबत ----------------------------------------- 1 जानेवारी 1986 ते 30 जून 1996 सर्वसमावेशक आदेश
GRADAFinance Dept.05-11-1999मभवा /1199/23/ सेवा 10शासकीय व इतर कर्मचा-यांना दि. 1 जानेवारी 1999 महागाई भत्‍ता मंजूर करणेबाबत
CRPENFinance Dept.15-11-1999सेनिवे-1000/प्रक्रं397/सेवा-4निवृत्‍तीवेतन धारकांच्‍या निवृत्‍तीवेतनात/कुटूंब निवृत्‍तीवेतनात सुधारणा करण्‍याबाबत
GRREPMinistry of Environment & Forest15-11-1999सेनिवे 1099 /302 सेवा 4महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निवृत्‍तीवेतन) नियम 1982 मध्‍ये फेरबदल करण्‍याबाबत
GRREPMinistry of Environment & Forest15-11-1999सेनिवे 1099 /303 संवा 41 जानेवारी 1996 पूर्वीच्‍या निवृत्‍तीवेतनधारकांच्‍या /कुटूंब निवृत्‍तीवेतनधारकांच्‍या निवृत्‍ती वेतनात / कुटूंब निवृत्‍तीवेतनात सुधारणा करण्‍याबाबत
GRREPMinistry of Environment & Forest15-11-1999सेनिवे 1099 /304 संवा 4 1986 पूर्वीच्‍या निवृत्‍तीवेतन धारक / कुटूंब निवृत्‍तीवेतन धारकांच्‍या निवृत्‍तीवेतनात कुटूंब निवृत्‍तीवेतनात सुधारणा
GRPENFinance Dept.15-11-1999निअंक-1099/306/सेवा-4निवृत्‍तीवेतनाचा 1/3 इतका अंशराशी कृत भाग सुधारीत करणेबाबत(बुकलेट)
GRPENFinance Dept.15-11-1999निमवा/1099/305/सेवा-4नविन सुत्रानुसार निवृत्‍तीवेतन धारकांना महागाई वाढ देणे
GRTRBFinance Dept.07-12-1999प्रवास-1098/प्रक्रं-74/98/सेवा-5शासकीय कर्मचा-यांना अनुज्ञेय असलेल्‍या प्रवास व दैनिक भत्‍याच्‍या दरात सुधारणा
GRTRBFinance Dept.07-12-1999प्रवास-1098/प्रक्रं-74/98/सेवा-5शासकीय कर्मचा-यांना अनुज्ञेय असलेल्‍या प्रवास व दैनिक भत्‍याच्‍या दरात सुधारणा
GRPENFinance Dept.10-12-1999सेनिवे-1099/315/सेवा-4महाराष्‍ट्र नागरी सेवा(निवृत्‍तीवेतन)नियम 1982 मध्‍ये फेरबदल करण्‍याबाबत
GRPENFinance Dept.10-12-1999PEN-1099-315-SER-41996 पूर्वीच्‍या निवृत्‍तीवेतन धारकांचे निवृत्‍तीवेतन निश्‍चीत करण्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण
GRREPFinance Dept.10-12-1999सेनिवे 1099 /315 संवा 4 महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निवृत्‍ती वेतन) नियम 1982 मध्‍ये फेरबदल करण्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण
GRREPMinistry of Environment & Forest10-12-1999PEN-1099-315-SEv-4 महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निवे) नियम 1982 मध्‍ये फेरबदल करण्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण
CRPENFinance Dept.10-12-1999वेपूर/1200/प्रक्रं16/सेवा-101 जानेवारी 1996 नंतर सेवानिवृत्‍त झालेल्‍या कर्मचा-यांना लागू न करणे(सूधारीत वेतन)
GRMEDHealth Department04-07-2000mag/1095/ cr-45-95 Health -3शासकीय कर्मचारी यांना आकस्मिक निकडीच्‍या प्रसंगी खाजगी रुग्‍णालयात घेतलेल्‍या औषधोपचाराच्‍या खर्चाच्‍या प्रतिपूर्तीबाबत मार्गदर्शक तत्‍वे
GRMEDHealth Department04-07-2000mag/1095- cr-45-Health -3कमाल रु 75000/- अग्रिमाची मर्यादा रु 100000/- पर्यत वाढविण्‍याबाबत
GRREPMinistry of Environment & Forest09-04-200150ज्‍या राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांनी सरकारी क्षेत्रातील उपक्रमांमध्‍ये स्‍वायत्‍त संस्‍थांमध्‍ये / स्‍थानिक संस्‍थामध्‍ये स्‍वतःला सामावून घेतल्‍यानंतर नि.वे.ऐवजी एक रकमी ठोक रक्‍कम स्‍वीकारली आहे. अशा कर्मचा-यांच्‍या बाबतीत अंशराशीकरणाच्‍या दिनांकापासून 15 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर नि.वे.चा 1/3 अंशराशीकृत भाग पुनःस्‍थापित करणे
GRLSAFinance Dept.09-04-2001स्‍वीयेसे 1001/5/सेवा-2महाराष्‍ट्र नागरी सेवा नियम 1981 च्‍या परिष्‍ट 2 मधील अट क्रं 13 रजेच्‍या रोखीकरणासंबधी वगळयात यावी
GRGISFinance Dept.18-06-2001Gr. Gis-1001/cr-31/01/Gov. Hamiराज्‍य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 विमा नि‍धीतील संचित रकमेवरील व्‍याज आकारणीबाबत
GRMEDPublic Health Department18-06-2001एमएजी /10.00 प्रक्र 73 आरोग्‍य-3किडनी हदयरोग व मेंदू वरील उपचारासाठी मराठावाडा मेडीकल एन्‍ड रिसर्च इ‍न्स्टिटयूट या संस्‍थेस शासन मान्‍यता देणेबाबत
GRHRAFinance Dept.22-06-2001घभाभ 1001/प्रक्र 28/ सेवा 5खाजगी निवासस्‍थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-याच्‍या कुटूबातील ज्‍या ज्‍या कर्मचा-यास घरभाडे भत्‍ता अनूज्ञेय करणेबाबत
GRHRAFinance Dept.22-06-2001घभाभ 1001/प्रक्र 28/ सेवा 5 खाजगी निवासस्‍थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांच्‍या कुटूंबातील जो कर्मचारी सर्वात जास्‍त मुळ वेतन घेत असेल फक्‍त अशाच कर्मचा-यांस घरभाडे भत्‍ता अनुज्ञेय करणेबाबत
GRMEDPublic Health Department29-06-2001एमएजी / 10.00 /प्रक्र 201 आरोग्‍य-3 हदय रोगावरील शस्‍त्रक्रिया व उपचारासाठी कुष्‍णाजी हार्ट फौडेशन डॉण्‍ इनामदार हॉस्‍पीटल पूणे या संस्‍थेस मान्‍यता देणेबाबतण्‍
GRMEDPublic Health Department29-06-2001एमएजी2001 /प्रक्र 232 आरोग्‍य-3 सुश्रुत हॉस्‍पीटल अण्‍ड रिसर्च सेंटर शासन मान्‍यता
GRREPFinance Dept.27-07-2001मकोनि-1200/ प्रक्रं171/ कोषागार-प्र-5 निवृत्‍तीवेतन धारकांना निवृत्‍तीवेतन विहीत दिनांकाला मिळण्‍यास होत असलेला विलंब टाळण्‍यासाठी करावयाची उपाय योजना
GRPENFinance Dept.27-07-2001मकोनि-1200/ प्रक्रं171/ कोषागार-प्र-5निवृत्‍तीवेतन धारकांना निवृत्‍तीवेतन विहित दिनांकांला मिळण्‍यास होत असलेला विलंब टाळण्‍यासाठी करावयाची उपाययोजना
CRPENFinance Dept.18-08-2001सेनिवे-1001/150/सेवा-4तात्‍पुरत्‍या निवृत्‍तीवेतन/उपदानाच्‍या प्रदानासंबधी
GRPENFinance Dept.18-08-2001सेनिवे- 1001/257/सेवा-4सेवानिवृत्‍ती उपदान/मृत्‍यु उपदानाची रोखून ठेवलेली रक्‍कम मुक्‍त करण्‍याबाबत
GRMEDHealth Department05-10-2001MAG/10.00/ CR/149/Health/3कॅन्‍सरवरील उपचारासाठी औषधोपचारासाठी उध्‍दव मेमोरियल हॉस्पि.नाशिक या संस्‍थेस शासन मान्‍यता देण्‍याबाबत
GRMEDHealth Department05-10-2001MAG/1095/ CR/45/Health/3कमाल मर्यादा 75000 अग्रीमाची मर्यादा 1,00,000/- पर्यंत वाढविण्‍याबाबत
CRREPMinistry of Environment & Forest10-10-2001सेनिवे-1001/279/सेवा-4 निवृत्‍तीवेतन धारक /कुटूंबनिवृत्‍ती वेतनधारकांना थकबाकीचा तिसरा हप्‍ता प्रदान करण्‍याबाबत अंमलबजावणी संदर्भात सूचना
CRPENFinance Dept.10-10-2001सेनिवे-1001/279/सेवा-4निवृत्‍तीवेतनधारक/कुटूंब निवृत्‍तीवेतनधारकांना थकबाकीचा तिसरा हप्‍ता प्रदान करण्‍याबाबत
GRADAFinance Dept.12-10-2001मभवा /1100/प्रक्र 33/ सेवा 9शासकीय कर्मचा-यांना व इतर यांना महागाई भत्‍ता मंजूर करणेबाबत
GRADAFinance Dept.12-10-2001Gr . PDA/1001/281/SEVA-4निवृत्‍तीवेतनधारकाना महागा‍ई भत्‍ता वाढ देणे
GRCLOFinance Dept.12-10-2001साकुयो 2000 प्रक्र 210 कु क 3राज्‍य लोकसंख्‍या धोरण.
GRGDPFinance Dept.12-10-2001निमवा 1001 /281/सेवा 4निवृत्‍ती वेतनधारकांना महागाई वाढ देणे
GRCLOFinance Dept.20-11-2001विअप्र 1000 प्रक्र 63-2001 विनियमवित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका 1978 भाग पहिला उपविभाग एक ते पाच पैकी प्रदान करण्‍यात आलेल्‍या वित्तिय अधिकारामध्‍ये सुधारणा करणेबाबत.
GRMEDHealth Department20-11-2001MAG/2001/ CR/182/Health/3शासकीय कर्मचारी व त्‍याच्‍या कुटूंबियांना अँजिओग्राफी व कार्डिक सर्जरी वरील उपचार करण्‍याकरीता हिलींग टच अँजिओग्राफी अँण्‍उ कार्डिक रिसर्च सेंटर प्राईवेट लि नाशिक या संस्‍थस शासन मान्‍यता देण्‍याबाबत.
GRGDPFinance Dept.13-01-2002सेनिवे 10021/सेवा 4 निवृत्‍ती वेतनधारकांना महागाई वाढ देणे
GRREPMinistry of Environment & Forest13-01-2002सेनिवे 10021/सेवा 4 निवृत्‍तीवेतन धारकांना महागाई वाढ देणे
CRREPRevenue & Forest Dept.16-01-2002पीईएन-25/2001/ प्रक्रं 202 ई-2 सेवानिवृत्‍ती वेतनधारक कर्मचा-यांना पाचव्‍या वेतन आयोगाच्‍या शिफारशींनुसार दयावयाच्‍या नि.वे.विषयक लाभाच्‍या थकबाकीचे हप्‍ते दि. 31 मार्च 2002 पूर्वी प्रदान करणेबाबत
CRPENFinance Dept.16-01-2002पीईएन-25/2001/ प्रक्रं2021 ई-2सेवानिवृत्‍ती वेतनधारक कर्मचा-यांना पाचव्‍या वेतन आयोगाच्‍या शिफारशीनूसार दयावयाच्‍या निवृत्‍तीवेतन विषयक लाभाच्‍या थकबाकीचे हप्‍ते दि 31 मार्च 2002 पूर्वी प्रदान करणेबाबत
CRPENFinance Dept.22-02-2002सेनिवे-1002/36/सेवा-41986 पूर्वीच्‍या तसेच 1996 नंतरच्‍या निवृत्‍तीवेतनधारक/कुटूंब निवृत्‍तीवेतन धारकांच्‍या निवृत्‍तीवेतनात कुटूंब निवृत्‍तीवेतनात सुधारणा करणेबाबतची प्रकरणे त्‍वरेने महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविण्‍याबाबत
CRREPMinistry of Environment & Forest22-02-2002सेनिवे-1002/36/सेवा-4 1986 पूर्वीच्‍या तसेच 1996 नंतरच्‍या निवृत्‍तीवेतनधारक/कुटूंब निवृत्‍तीवेतन धारकांच्‍या निवृत्‍तीवेतनात कुटूंब निवृत्‍तीवेतनात सुधारणा करणेबाबतची प्रकरणे त्‍वरेने महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविण्‍याबाबत करण्‍याबाबतची प्रकरणे त्‍वरेने महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविणेबाबत...
CRLGSGeneral Administration Dept.01-04-2003क्र भाप्रसे 2603(61/03)/नऊ केद्र शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1980 चे सदस्‍य असलेल्‍या भाप्रसे अधिका-यांची योजनेची वर्गणी रु.120/- दरमहा वसूल करण्‍यासंदर्भत मार्गदर्शक सूचना
GRPCAPlanning Dept.01-04-2003संकिर्ण 2002/प्रक्र 75/का 1424 मुख्‍यलेखाशिर्ष मागणी क्रमांक-3, 3451 सेक्रेटरिएट आर्थीक सेवा या पउलेखाशिर्षाखाली उपलेखाशिर्ष उघडणे बाबत.
GRCOPFinance Dept.05-04-2003क्र निअंक-1003/83/सेवा -4ज्‍या राज्‍य शासकीय कर्मचा-यानी सरकारी क्षेत्राातील उपक्रमामध्‍ये /स्‍वायत्‍त संस्‍थांमध्‍ये/स्‍थानिक संस्‍था इ स्‍वताला समावून घेतल्‍यानंतर एक रक्‍कमी स्‍वीकारलेली आहे
GRCOPFinance Dept.05-04-2003निअंक-ञ1003/83/सेवा-4 दिनांक 05 एप्रिल 2003ज्‍या राज्‍य शासकीय कर्मचा-यानी सरकारी क्षेत्रातील उपक्रमामध्‍ये /स्‍वायत्‍त संस्‍थांमध्‍ये/स्‍थानिक संस्‍था इत्‍यादीमध्‍ये स्‍वताला समावून घेतल्‍यानंतर एक रक्‍कमी ठोक रक्‍कम स्‍वीकारलेली आहे अशा कर्मचा-यांच्‍या बाबतीत अंशराशीकरण्‍याच्‍या दिनांकापासून 15 वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाल्‍यानंतर निवृत्‍तीवेतनाचा 1/3 इतका अंशराशीकृत भाग पुनःस्‍थापित करणे
CRHRAFinance Dept.27-05-2003Cr Hrv-2003/cr-13/seva-5शासकीय निवास्‍थानामध्‍ये वाहन ठेवण्‍यासाठी आकारले जाणारे शुल्‍क
GRHRAFinance Dept.27-05-20032003/13/5शासकीय निवासस्‍थानात वाहन ठेवण्‍यासाठी आकारले जाणारे शूल्‍क
GRGDPFinance Dept.14-08-2003निमवा 10.03/126/सेवा 4 निवृत्‍ती वेतन कुटूंब निवृत्तिवेतनावरील महागाई वाढ
GRADAFinance Dept.14-08-2003Gr IDA-1102/Cr-22/Seva-9राज्‍य शासकीय कर्मचार‍ी व इतर पात्र कर्मचारी यांना महागाई भत्‍ता वाढ मंजूर करणेबाबत
GRGDPFinance Dept.16-10-2003शुध्‍दीपत्रक क्र सेनिवे 1003/211/सेवा 4 निवृत्‍ती वेतनधारकांना महागाई वाढ देणे
GRGDPFinance Dept.16-10-2003निमवा 1003/210/ सेवा 4निवृत्‍तीवेतनावरील कुंटूंब निवृत्‍तीवेतनावरील महागाई वाढ. थकबाकीच्‍या रकमा प्रदान करण्‍याबाबत.
GRADAFinance Dept.16-10-2003Gr. DAI-1102/cr-22/seva-9शासकीय कर्मचार‍ी व इतर पात्र कर्मचा-यांना महागाई भत्‍ता वाढीची थकबाकी देणेबाबत
GRGISFinance Dept.20-01-2004Gr Gis-1003/cr-43/2003/Gov Hamiराज्‍य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 बचत निधिच्‍या लाभ प्रदानाचे परिगणीतीय तक्‍ते व बचत निधिवरील व्‍याजदर 8 टक्‍के करण्‍याबाबत
CRPENFinance Dept.20-01-2004सेनिवे-1004/7/सेवा-4सेवानिवृत्‍त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्‍तीवेतन विषयक लाभ वेळेवर आदा करण्‍याबाबत
CRRCLFinance Dept.04-06-2004मआख-10 04/प्रक्रं-32/2004/विनियममहालेखापाल कार्यालयात जतन केलेली देयके नष्‍ट करण्‍याबाबत
GRHBAIrrigation Dept.04-06-2004संकर्णि 1004/(246/2004) अर्थ 2 7610 शासकीय कर्मचा-याना कर्ज या खलिल तरतुदीचे एक रक्‍कमी वितरण करण्‍याबाबत
CRCLOFinance Dept.28-10-2004मआख-1099-प्रक्र-36-99-विनियमकोषागाराकडे दुबार मागणी देयके सादर होण्‍यावर प्रलंबित उपाययोजना
CRBNNFinance Dept.28-10-2004मआख-1099-प्रक्र-36-99-विनियमकोषागाराकडे दुबार मागणी देयके सादर होण्‍यावर प्रतिबंधात्‍मक उपयायोजना
CRBNNGeneral Administration Dept.01-02-2005भ्‍रनिनि-2005-प्रक्र-2-13अभनिनि वर्गणीची रक्‍कम नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्‍ती लगत पूर्वीच्‍या शेवटच्‍या तीन महिन्‍यात न भरणे बाबत.
GRMEDHealth Department01-02-2005MAG/2003/2183/ CR/280/Health/3जीवनदायी आरोग्‍य योजने अंतर्गत खाजगी रुग्‍णालयाला मान्‍यता देण्‍याबाबत डॉ.राघोजी किडनी हॉस्पि. आणि रिसर्च सेंटर सोलापूर
GRHBAFinance Dept.09-02-2005अग्रीम /10.04/प्रक्र39/04/विनियम घरबांधणी अग्रिम अनुज्ञेय महागाईवेतन
CRSPCGeneral Administration Dept.09-02-2005No 18/10-96F.A. (Un)परिविक्षाधिन ठराविक कालावधित प्रशिक्षण शासकिय अधिका-यांनी भारतीय विदेशी सुचना (माहिती) एकत्रित रित्‍या तुलनात्‍मक रित्‍या अभ्‍यासणे.
GRADAFinance Dept.24-03-2005Gr DAI-1104/Cr-12/seva-9शासकीय व इतर कर्मचा-यांना दि. 1 जानेवारी 2000 पासून सुधारीत दराने महागाई भत्‍ता मंजूर करणेबाबत
CRPENRevenue & Forest Dept.24-03-2005पीईएन-49/ 2005/प्रक्रं 48/ ई-2शासकीय सेवकांची निवृत्‍तीवेतन विषयक प्रकरणे विहीत मुदतीत निकाली काढण्‍यासाठी त्‍यांची सेवा पुस्‍तके परीपूर्ण माहितीसह अदयावत करणेबाबत
GRCOPFinance Dept.05-08-2005निपवा-1005/60/सेवा -4 दिनांक 05 ऑगस्‍ट 2005निवृत्‍तीवेतन/कुटूंब निवृत्‍तीवेतनावरील महागाई वाढ
GRGDPFinance Dept.05-08-2005क्र निमवा-1005/60/सेवा 4 निवृत्‍तीवेतन कुटुब निवृत्‍ती वेतनावरील महागाई वाढ
CRDCPFinance Dept.31-10-2005NO/PEN. 1002/98/SERVICE-4महाराष्‍ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्‍वये तयार केलेले नियम व आदेश.
GRDCPFinance Dept.31-10-2005NO/ANIYO 1005/126/SERVICE-4राज्‍य शासनाच्‍या सेवेत 1 नोव्‍हेंबर 2005 रोजी किंवा त्‍यानंतर नियुक्‍त होणा-या कर्मचा-यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्‍तीवेतन योजना लागू करण्‍याबाबत.
GRBNNGeneral Administration Dept.31-10-2005tch-47/303भविष्‍य निर्वाह निधी नियमाबाबत
GRPENFinance Dept.31-10-2005अनियो 1005/126/सेवा-4राज्‍य शासनाच्‍या सेवेत 1 नोव्‍हेंबर 2005 रोजी किंवा त्‍यानंतर निवृत होणा-या कर्मचा-यासाठी नवीन अंशदान योजना लागू करण्‍याबाबत
GRPENFinance Dept.08-11-2005सेनिवे-1005/127/सेवा-4सध्‍या अस्‍तीत्‍वात असलेली निवृत्‍तीवेतनाची योजना यापुढे कोणत्‍याही अनुदानित संस्‍था,मंडळे महामंडळे इत्‍यादीना लागु न करण्‍यासंबधी
GRADAFinance Dept.08-11-2005Gr. DAI-1105/Cr-9/seva-9शासकीय व इतर कर्मचा-यांना दि. 1 नोव्‍हेंबर 2005 पासून महागाई भत्‍ता वाढ मंजूर करणेबाबत
GRGDPFinance Dept.08-11-2005निमवा-1005/129/सेवा-4निवृत्‍तीवेतन कुटुब निवृत्‍ती वेतनावरील महागाई वाढ
GRADAFinance Dept.04-10-2006Gr. DAI-1106/Cr-19/Seva-9शासकीय व इतर कर्मचा-यांना दि. 1 सप्‍टेंबर 2006 पासून महागाई भत्‍ता मंजूर करणेबाबत
GRGDPFinance Dept.04-10-2006निमवा-1006/74/सेवा 4 निवृत्‍तीवेतन कुटुब निवृत्‍ती वेतनावरील महागाई वाढ
CRPENFinance Dept.23-11-2006सेनिवे-1006/78/सेवा-4सेवानिवृत्‍त होणा-या कर्मचा-याकडून येणे असलेल्‍या रक्‍कमा तसेच विवधि अग्रीमावरील व्‍याजांची येणे रकमा इत्‍यादीची वसूली उपदानातून करण्‍यासाठी आवश्‍यक ती काहिती महालेखापालांना तातडीने पाठविणेबाबत
CRHBAFinance Dept.23-11-2006सेनिवे-1006/78/सेवा-4 सेवानिवृत्‍त होणा-या कर्मचा-याकडून येणे असलेल्‍या रक्‍कमा तसेच विवधि अग्रीमावरील व्‍याजांची येणे रकमा इत्‍यादीची वसूली उपदानातून करण्‍यासाठी आवश्‍यक ती काहिती महालेखापालांना तातडीने पाठविणेबाबतरक्‍कमा
CRPENFinance Dept.12-01-2007अनियो 1006/87/सेवा-4नविन परीभाषित अंशदान निवृत्‍तीवेतन योजना स्‍पष्‍टीकरण
CRDCPFinance Dept.12-01-2007NO/ANIYO 1006/87/SERVICE 4नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्‍तीवेतन योजना स्‍पष्‍टीकरण.
CRBGTFinance Dept.10-08-2007अविप्र 11.07/ प्रक्र 32 अर्थसंकल्‍प 1 अर्थसंकल्‍प वितरण प्रणाली मधून द्यावयाची सुट
CRBGTFinance Dept.10-08-2007अविप्र 11 07/प्रक्र32/अर्थसंकल्‍प-1अर्थसंकल्‍प वितरण प्रणाली मधून द्यावयाची सुट
CRBGTFinance Dept.09-01-2008अविप्र 11 07/प्रक्र32/अर्थसंकल्‍प-1अर्थसंकल्‍प वितरण प्रणाली मधून प्रत्‍यक्ष निधी वितरण करून देयके पारित करताना आलेल्‍या अडचणीमुळे अखर्चित राहिलेला नीधी खर्च करण्‍यास परवानगी
CRBGTFinance Dept.09-01-2008अविप्र 11 07/प्रक्र32/अर्थसंकल्‍प-1अर्थसंकल्‍प वितरण प्रणाली मधून द्यावयाची सुट
CRBGTRevenue & Forest Dept.19-03-2008प्रक्र एससीवाय-ञ2008/प्रक्र18/म-7अथसंकल्‍िपथ प्रणालीमधून सूट
CRBGTFinance Dept.19-03-2008NO/AVP-11.07/CR.32/BUDGET-4अर्थसंकल्‍प वितरण प्रणालीमधून सूट देणेबाबत.
CRBGTFinance Dept.19-03-2008अविप्र 11 07/प्रक्र32/अर्थसंकल्‍प-4अर्थसंकल्‍प वितरण प्रणाली मधून द्यावयाची सुट
GRCLOGeneral Administration Dept.26-03-2008गणवेष-3406/प्रक्र126/2004/29राज्‍य शासकीय चतुर्थश्रेणी संवगा्मधील शिपाई कर्मचा-याच्‍या गणवेषाच्‍या शिलाई दरात व धुलाई दरात सुधारणा करणेबाबत
CRBGTRevenue & Forest Dept.26-03-2008ताळमेळ 3/ध्‍2008/प्रक्र 28/पीएसी-1जमा व खर्च यांचा ताळमेळ विहीत मुदतीत पूर्ण करणे
GRADAFinance Dept.16-05-2008मभवा-1108/प्रक्र21/सेवा-9राज्‍य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना दिनांक 1 जानेवारी 2008 पासून महागाई भत्‍ता वाढ मंजूर करणेबाबत
GRGDPFinance Dept.16-05-2008निमवा/1008/66/सेवा-4निवृत्‍तीवेतन/कुटुंब निवृत्‍तीवेतनावरील महागाई वाढ
GRPENFinance Dept.16-05-2008निमवा/1008/66/सेवा-4निवृत्‍ती वेतन/कुटूंब निवृत्‍तीवेतनावरील महागाई वाढ
CRBGTFinance Dept.03-07-2008अविप्र 11 08/प्रक्र14/अर्थसंकल्‍प-4अथसंकल्‍प वितरण प्रणाली 2008-09
GRGPIRevenue & Forest Dept.03-07-2008ठेसंवियो-2008/2008-2009/प्रक्र180/ब-1ठेव सलंग्‍न विमा योजनेचे प्रस्‍ताव निकाली काढण्‍याची जबाबदारी नियंत्राक अधिकारी यांचेकडे सोपविण्‍याबाबत
GRADAFinance Dept.02-05-2009NO/MABHAVA-1109/CR.70/SERVICE-9राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना दिनांक 1 जानेवारी 2009 पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करणेबाबत.
GR6PCFinance Dept.02-05-2009NO/MABHAVA-1109/CR.70/SERVICE-9राज्‍य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना दिनांक 1 जानेवारी, 2009 पासून महागाई भत्‍ता वाढ मंजूर करणेबाबत.
CRDCPDIRECTORETE ACCOUNT & TRESURY MAHARASHTRA STATE MUMBAI12-10-2011NO/RAADEA-2011/DCPS/REFUND CR./1596परिभाषित अंशदान निवृत्‍तीवेतन योजनेअंतर्गत येणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांच्‍या लेख्‍यामधील जमा रकमेच्‍या परताव्‍याच्‍या मागणीसंदर्भात.
CRDCPDIRECTORETE ACCOUNT & TRESURY MAHARASHTRA STATE MUMBAI12-10-2011NO/RAADEA-2011/DCPS NO/1598परिभाषित अंशदान निवृत्‍तीवेतन योजनेअंतर्गत एका पेक्षा अधिक क्रमांकाबाबत.
GRTRBFinance Dept.21-01-2012NO.PRAVAS-2011/CR-29/SEVA-5जिल्हाoधिकारी व मुख्य, कार्यकारी अधिकारी (जिल्हाc परषिद ) यांना विमानप्रवास सवलत अनुज्ञेय करणेबाबत
GRTAHFinance Dept.21-01-2012NO/TRAVEL-2011/CR.29/SEVA-5जिल्‍हाधिकारी व मुख्‍यकार्यकारी अधिकारी (जिल्‍हापरिषद) यांना विमानप्रवास सवलत अनुज्ञेय करणेबाबत.
CRADAFinance Dept.16-11-2012NO/DCPS/1010-CR.67/SEVA-4नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्‍तीवेतन योजना लागु असलेल्‍या कर्मचा-यांच्‍या सहाव्‍या वेतन आयोगाच्‍या थकबाकीवरील व्‍याज व नियमित मासिक अंशदानावरील व्‍याज जमा करण्‍याबाबत.
CRDCPFinance Dept.16-11-2012NO.अंनियो1010/प्र.क्र.67/सेवा-4नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीवरील व्याज व नियमित मासिक अंशदानावरील व्याज जमा करण्याबाबत
GR6PCFinance Dept.11-02-2013NO.VEPUR-1212/CR.31/SEVA-9वेतनत्रुटी निवारण समिती दिनांक 1 जानेवारी, 2006 पासून मंजूर केलेल्या सुधारित वेतनसंरचनेतील त्रुटीसंदर्भातील शिफारशींची अंमलबजावणी ..
GRDCPGeneral Administration Dept.11-02-2013BHAPRASE-2509/CR.365/09/9दि. 1.1.2004 रोजी किंवा त्‍यानंतर सेवेत आलेल्‍या अखिल भारतीय सेवेतील अधिका-यांच्‍या परिभाषित अंशदानावर आधारित राष्‍ट्रीय निवृत्‍ती वेतन योजनेच्‍या अंमलबजावणीसाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्‍याबाबत.
GRNPSFinance Dept.16-02-2013क्र.सेनिवे/2012/प्र.क्र.89/सेवा-4शासकीय निवासस्थानाचा ताबा असल्यास उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्याबाबत.
GRDCPFinance Dept.16-02-2013NO/ANIYO 2013/CR.05/SERVICE-4नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्‍तीवेतन योजना जमा झालेल्‍या अंशदानावर सन 2012-13 करीता व्‍याज दर.
GRDCPFinance Dept.16-02-2013NO.DCPS/2013/CR.05/SEVA-4नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना जमा झालेल्या अंशदानावर सन 2012-13 करीता व्याज दर.
GR6PCFinance Dept.16-02-2013NO/SP 2010/CR.13/SERVICE 4सहाव्‍या वेतन आयोगाच्‍या अनुषंगाने दिनांक 1 जानेवारी, 2006 नंतरच्‍या निवृत्‍ती वेतनधारकांना/कुटूंबनिवृत्‍ती वेतनधारकांना द्यावयाच्‍या निवृत्‍तीवेतनाबाबत.
GR6PCFinance Dept.16-02-2013क्र.सेनिवे/2010/प्र.क्र.13/सेवा-4सहाव्या वेतन आयोगाच्याअनुषंगाने दिनांक 1 जानेवारी, 2006 नंतरच्या निवृत्ती वेतनधारकांना / कुटुंबनिवृत्ती वेतनधारकांना द्यावयाच्या निवृत्तीवेतनाबाबत.
GRADAFinance Dept.05-03-2013NO.MABHAVA-1112/CR.15/SEVA-9राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना दि. 1 जुलै, 2012 ते दि. 31 ऑक्टोबर,2012 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
GRADAFinance Dept.05-03-2013NO/MABHAVA-1112/CR.18/SEVA-9असुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जुलै, 2012 ते दि. 31 ऑक्टोबर, 2012 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
GRMARGeneral Administration Dept.02-05-2013NO/BHAPRASE-2013/CR.195/2013/9अखिल भारतीय सेवेतीच्या महाराष्ट्र संवर्गातील भाप्रसे अधिकाऱ्यांना दि. 1.1.2013 पासून महागाई भत्ता वाढ लागू करण्याबाबत
GRTRBFinance Dept.02-05-2013NO.TRAVEL-1013/CR.3/SEVA-5राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचा-यांना शासकीय कामकाजास्तव हॉटेल वास्तव्यासाठी देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा करणेबाबत.
GRADAFinance Dept.02-05-2013NO.1(2)/2013-E-II(B)अखिल भारतीय सेवेतीच्या महाराष्ट्र संवर्गातील भाप्रसे अधिकाऱ्यांना दि. 1.1.2013 पासून महागाई भत्ता वाढ लागू करण्याबाबत
GRGISFinance Dept.08-05-2013NO.GIS-2013/CR.41/VIMA PRASHASANराज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-1982 विमा निधीतील संचित रकमेवरील व्याजदर दि.1 डिसेंबर,2011 पासून द.सा.द.शे.3.50 टक्के ऐवजी 4 टक्के आकारण्याबाबत.
GRMISFinance Dept.08-05-2013NO.GAVIYO-2013/CR/41/VIMA PRASHASANराज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-1982 विमा निधीतील संचित रकमेवरील व्याजदर दि.1 डिसेंबर,2011 पासून द.सा.द.शे.3.50 टक्के ऐवजी 4 टक्के आकारण्याबाबत.
GRMISGeneral Administration Dept.08-05-2013NO.BHAPRASE/1013/CR.31/2013/KA.9मंत्रालयीन विभागातील सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव व मुख्य सचिव यांना ठोक भरपाई मंजूर करण्याबाबत.
GRADAFinance Dept.15-05-2013NO.MABHAVA-1113/CR.18/SEVA-9राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना मंजूर करण्यात येणा-या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2013 पासून सुधारणा करण्याबाबत...
GRADAFinance Dept.15-05-2013NO.MABHAVA-1113/CR.18/SEVA-9राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2013 पासून सुधारणा करण्याबाबत...
GRADAFinance Dept.29-06-2013NO.MABHAVA-1113/CR.18/SEVA-9राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना दि. 1 जानेवारी, 2013 ते दि. 30 एप्रिल,2013 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
GRADAFinance Dept.29-06-2013NO.MABHAVA-1113/CR.22/SEVA-9असुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी, 2013 ते दि. 30 एप्रिल, 2013 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत....
GRDCPFinance Dept.04-10-2013NO.MISC-1009/CR.39/KOSHA PRA-5नवीन IFMS प्रणालीमधील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या कार्यपध्दतीबाबत.
GRNPSFinance Dept.04-10-2013NO.NIVEYO-1007/CR.120/PART-1/KOSHA-PRA-5राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना बँकेमार्फत निवृत्तीवेतन प्रदान करण्याची सुधारित योजना.
GRADAFinance Dept.08-10-2013NO.MABHAVA-1113/CR.18/SEVA-9राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना मंजूर करण्यात येणा-या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जुलै, 2013 पासून सुधारणा करण्याबाबत...
GRADAFinance Dept.08-10-2013NO.MABHAVA-1113/CR.18/SEVA-9राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जुलै, 2013 पासून सुधारणा करण्याबाबत...
CR6PCFinance Dept.08-10-2013NO.VEPUR-1211/CR-207/SUDHARANA-131/SEVA-9म. ना. से. (सु. वे.) नियम - १९९८ च्या अनुसुचित सुधारणा - मंडळ निरिक्षक.
GR6PCFinance Dept.04-12-2013NO.VEPUR-1213/CR.47/SUDHARANA-64/SEVA-9लेखा व कोषागारे संचालनालय अंतर्गत कार्यरत लेखा अधिकारी / लेखा परीक्षा अधिकारी यांना सुधारीत ग्रेड वेतन लागु करण्याबाबत
GRMISFinance Dept.04-12-2013NO.MISC-10/CR.68/PART-3/KOSHA-PRA-5प्रथम प्रदान, अंशराशीकरण आणि उपदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने करण्याबाबत
CRMISFinance Dept.19-12-2013NO.PADANI-2013/CR.112/13/VITTIY SUDHARANA-1बाह्ययंत्रणेकडून ( आऊटसोर्सिंगव्दारे ) कामे करुन घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
GRTRBFinance Dept.19-12-2013NO.MAAKH-2013/CR.45/13VINIYAMमंत्रालयीन विभागातील शासकीय कर्मचा-यांनी भोजनावर/चहापानावर केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती
GRADAFinance Dept.28-01-2014NO.NIMAVA-2013/CR-77/SEVA-4दि.1 जुलै,2013 ते दि.30 सप्टेंबर,2013 या कालावधीतील निवृत्तिवेतन/ कुटुंब निवृत्तिवेतनावरील महागाई वाढीची थकबाकी देण्याबाबत.
GR6PCFinance Dept.28-01-2014NO.VEPUR-1213/CR.19/SEVA-9राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना 6व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा जून, 2013 मध्ये देय अंतीम हप्ता भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्याबाबत.
Total IntraDC Visitor Statistics Hits on IntraDC.                    
National Informatics Centre [Govt. of India]
National
Informatics Centre [NIC

Government Of India
Ministry of Communication & IT
2nd Floor, Collectorate
Ratnagiri
National Informatics Centre [Govt. of India]Intercom : 141
Best viewed at 800x600 screen resolution in Internet Explorer 6.0 & above